El present acord regula les condicions generals de compra dels diversos productes i serveis oferts en la present pàgina web per MICOLOGIA FORESTAL AND APLICADA, S.L. (en endavant Micofora) amb NIF nº B64390040 i domicili a Cami del Fou s/n de (08459) Sant Antoni de Vilamajor (Barcelona, ESPANYA).

El CLIENT en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés i ús del nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Política de Privacitat”.

El CLIENT reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

El present contracte està permanentment accessible en els avisos legals de la nostra pàgina web.

 

 1. PREUS I IMPOSTOS

En contraprestació pel producte adquirit, el CLIENT accepta pagar expressament a Micofora les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establertes al web https://micofora.com/ per als productes escollits.

Els productes que s’ofereixen en aquesta web estan subjectes a l’Impost del Valor Afegit (IVA). Els preus que es detallen per a cada producte NO inclouen l’ IVA.

El lliurament dels articles s’ entendrà localitzat en el territori d’ aplicació de l’ IVA si la direcció de lliurament està situat en territori espanyol, llevat de Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’ IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment, en funció de l’ article concret de què es tracti. En les comandes amb destinació a Canàries, Ceuta, Melilla, els lliuraments es trobaran exemptes d’ IVA, sens perjudici de l’ aplicació dels impostos i aranzels corresponents de conformitat amb la normativa vigent en cadascun d’ aquests territoris.

En el cas de les trameses a països de la Unió Europea, depenent de la facturació anual en aquest país l’ IVA espanyol serà deduït i s’ aplicarà el tipus impositiu d’ IVA corresponent al país de destinació. No obstant això, aquestes comandes podran estar subjectes a drets d’importació i/o duaners, depenent de la normativa de cada país.

En el cas d’aplicació de drets d’importació i/o duaners, aquests aniran a càrrec del destinatari. Aquestes despeses poden variar depenent del país de destinació, per la qual cosa, en la majoria dels casos, no es poden estimar les despeses de manera prèvia al lliurament.

No s’aplicarà l’IVA en les entregues a països fora de la UE. No obstant això, aquestes comandes podran estar subjectes a drets d’importació i/o duaners, depenent de la normativa de cada país.

Les despeses de transport NO estan incloses en el preu dels productes. El preu del transport dependrà de la destinació sol·licitada pel CLIENT. L’ import d’ aquesta tramesa apareixerà en el procés de compra i en el desglossament abans de procedir al pagament de la comanda.

Una vegada finalitzada la selecció de productes i de manera prèvia a la confirmació de la comanda i abans de procedir al pagament del mateix, en pantalla apareixerà el preu final de la compra que inclourà l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit), les despeses de gestió, embalatge i d’enviament, si procedeixen, que es reflectiran en l’ordre de comanda en el moment d’efectuar la compra i en la factura.

No s’ inclou tot allò que no aparegui especificat en la descripció com a inclòs.

 

 1. PROCEDIMENT DE COMPRA

A través d’aquesta pàgina web només podran ser realitzades comandes per persones físiques majors de 14 anys i societats.

A la pàgina web es detallen tots els nostres productes de manera individualitzada. El procediment per efectuar i gestionar la compra es va indicant a la pàgina web i només s’ han de seguir els passos següents:

 1. Elegir el producte que desitja adquirir.
 2. En seleccionar un producte podrà ser afegit a la Cistella de la Compra i podrà triar entre seguir comprant o tramitar la comanda.
 3. Per tramitar la comanda haurà d’ emplenar un formulari amb les seves dades personals per formalitzar el procediment de compra.
 4. A continuació, es procedirà a la verificació de la comanda on es detallen un a un els articles seleccionats i se’ n calcula el preu total.
 5. Així mateix, caldrà indicar les adreces de facturació i lliurament de la compra realitzada. Serà possible indicar una adreça única per a la facturació i el lliurament.
 6. Un cop tramitat el procés, caldrà marcar de manera prèvia una casella de verificació de lectura i acceptació els termes i condicions de venda.
 7. A la pàgina web se li facilitaran els mecanismes perquè es pugui efectuar el pagament en funció del sistema triat en cada cas.
 8. Un cop introduïdes les dades per al pagament, haurà de confirmar la comanda pitjant el botó “Comprar”.
 9. Un cop polsat el botó “Comprar” es procedirà a la gestió de la comanda.

El CLIENT es dona per informat que les fotografies dels productes publicats com a mostra a la pàgina web poden diferir, no substancialment, del producte lliurat, ja que els colors o les formes poden percebre’s de manera diferent per cada consumidor en atenció a múltiples variables, com ara els dispositius amb els quals es visualitzin els productes o les condicions ambientals com la llum. No obstant això, aquestes o altres variables no alteraran mai les característiques dels productes que seran les que es descriuen en la pàgina web i, en qualsevol cas, el CLIENT pot optar per desistir de la compra segons l’ indicat en les presents condicions.

 

 1. DISPONIBILITAT I LLIURAMENT

Els productes oferts per Micofora es troben disponibles per a la seva distribució a qualsevol part del món

Les comandes es processaran un cop s’ hagi rebut correctament el pagament.

Els productes oferts per Micofora estaran sempre subjectes a disponibilitat que s’indicarà específicament a la nostra Web per a cada producte per la qual cosa, en cas de no trobar-se disponible algun article ofert, s’informarà degudament de la falta de disponibilitat al client per a la compra. En condicions normals, tots els productes que apareixen a la nostra Web es troben disponibles per al seu lliurament en els terminis indicats.

En els casos en què, una vegada realitzada la comanda, el producte contractat pel CLIENT es trobi esgotat, se l’ informarà d’ això degudament i se li oferirà un producte alternatiu de característiques similars d’ igual preu i qualitat al comprat. Si, tot i així, el CLIENT no estigués interessat a acceptar l’ alternativa proposada, Micofora procedirà a la devolució de la suma ja abonada i l’ informarà dels tràmits i terminis de reemborsament.

Com a norma general, el termini màxim d’entrega en domicili serà de 24 hores si la destinació està ubicada a Espanya peninsular (48-72 hores per a Ceuta, Melilla, Illes Balears i Illes Canàries), 5 dies si la destinació està fora d’Espanya, però dins d’Europa i un termini aproximat de 20 dies per a qualsevol enviament a la resta del món. pagament. Aquests terminis de lliurament són aproximatius.

Els lliuraments es realitzaran els dies laborables (dilluns a divendres). És recomanable que el CLIENT comuniqui les seves preferències horàries per al lliurament en emplenar les dades de la comanda en l’ apartat destinat a Comentaris.

El lliurament del producte comprat a domicili s’ efectuarà pel transportista conjuntament amb un albarà de lliurament a l’ adreça indicada a l’ ordre de comanda que el client haurà de signar com a document de recepció. Així mateix, el CLIENT estarà degudament informat en el cas que ocorri una incidència o el lliurament es retardi per qualsevol motiu.

Si no fos possible el lliurament a l’ adreça indicada per absència del destinatari, el transportista es posarà directament en contacte amb el CLIENT, i se li indicarà detalladament els passos a seguir. En el cas que la impossibilitat del lliurament sigui ocasionat per haver-se consignat una direcció errònia, el cost de la reexpedició de la comanda anirà a càrrec del CLIENT.

Amb l’ objecte que en tot moment estigui informat de la gestió de la seva compra, rebrà per correu electrònic un avís de la confirmació de la seva comanda i del pagament.

Així mateix, el CLIENT pot consultar l’ estat de la seva comanda enviant un correu electrònic a l’ adreça micologiaforestal@micofora.com.

 

 1. PAGAMENT I PERÍODES DE PAGAMENT

S’ accepta les següents formes de pagament:

Targeta de Crèdit i Dèbit: La transacció es realitza connectant directament amb l’entitat bancària Banco de Sabadell, S.A. a través de la seva passarel·la de pagament.

 

Transferència bancària: realitzant un ingrés de l’ import total de la compra en el compte corrent que se li indica.

Una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació del mateix.

Micofora no té coneixement de les dades referents a la seva targeta de crèdit. Tots els nostres sistemes de pagament són totalment segurs.

Els pagaments són previs al lliurament del producte o prestació del servei, per la qual cosa Micofora no proporcionarà el producte sol·licitat fins al moment en què hagi rebut el pagament del mateix.  Micofora es reserva el dret a cancel·lar temporalment o definitivament els serveis prestats, davant qualsevol incidència en matèria de cobrament dels mateixos.

 

 1. FACTURES

Rebrà la seva factura juntament amb el producte en el moment del lliurament. El CLIENT podrà sol·licitar la Factura de la seva compra en format PDF o a nom de la seva empresa posant-se en contacte en micologiaforestal@micofora.com.

El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en el nostre coneixement qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant Micofora exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància.

 

 1. GARANTIA

A Micofora ens esforcem per facilitar productes de la màxima qualitat, tot i que, atesa la seva naturalesa, en alguns productes no és possible oferir una garantia de satisfacció. En cas que, per qualsevol motiu, no rebi el producte o servei correctament, haurà de comunicar-nos-ho al més aviat possible indicant-nos la incidència que intentarem, si es verifica l’ error, l’ esmenarem com més aviat millor.

Per a tots els productes sobre els quals, si podem oferir garantia, Micofora garanteix que aquests han estat sotmesos a controls de qualitat i que els productes estan garantits contra defectes de producció per un termini de 3 anys des de la data de la compra.  La garantia cobreix qualsevol vici de fabricació, de disseny o de material, tot i que caldrà que es posi de manifest la manca de conformitat en un termini de dos mesos des que en va tenir coneixement. La garantia cobreix únicament els productes defectuosos. No cobreix cops, ús inadequat, o altres que no siguin atribuïbles a un defecte del proveïdor o a una tara en el producte. Durant el període de garantia el CLIENT podrà retornar el producte i procedirem a la seva reparació, substitució, rebaixa del preu o resolució del contracte segons correspongui, gestions que seran gratuïtes per al CLIENT. Les despeses de transport que es generin per les devolucions sota garantia NO seran per compte del CLIENT.

El document de garantia és la factura de compra.

 

 1. DEVOLUCIONS

Les següents condicions de devolució dels nostres productes no s’ apliquen en el cas d’ exercici del dret de desistiment.

Només s’ admetran devolucions o canvis dels productes en cas de defecte de fàbrica, danys en el transport o errors de lliurament per la nostra part. En qualsevol cas, no hauran d’ haver transcorregut més d’ 14 dies des de la recepció del producte i s’ hauran d’ incloure l’ embalatge i accessoris.

En cas de no poder incloure tots els accessoris o embalatge original, el CLIENT serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’ una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

Es comprovarà prèviament a l’ acceptació que es tracta d’ un defecte o anomalia de fabricació o d’ embalatge i no un ús, manipulació o emmagatzematge inadequats o negligents. S’ acompanyaran sempre del corresponent albarà de lliurament o de la factura.

Tant en el cas de devolució per defecte de fabricació o embalatge com en el cas d’ error en la comanda s’ oferirà a CLIENT, si és possible, la reparació de la peça o la seva substitució per una altra alternativa sense cost addicional i sense dret, per part del CLIENT, a cap tipus de compensació. Les despeses que generi l’ enviament de la comanda reparada o correcta són a càrrec de Micofora.

En tot cas, la devolució quedarà sempre subjecta a previ examen per part de Micofora de  l’ estat del producte objecte de devolució i a la verificació que s’ han complert els requisits exigibles en les presents condicions de venda. Un cop rebuda la devolució i en cas que escaigui, reemborsarem l’ import cobrat en un termini màxim de 30 dies i en els mateixos termes que es van fer servir per realitzar el pagament.

Micofora es reserva el dret de rebutjar devolucions comunicades o trameses fora del termini fixat o de productes que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser rebuts.

Les devolucions es gestionaran a través de l’enviament d’un correu electrònic a micologiaforestal@micofora.com realitzant una descripció dels motius i de les causes al·legades per a la devolució. Així mateix, caldrà assenyalar el nom i cognoms i el número de referència de la comanda. Un cop rebuda la petició, la tramitarem oportunament.

 

 1. DRET DE DESISTIMENT

Té vostè dret a desistir del present contracte en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.

El termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè notificar-nos a MICOLOGIA FORESTAL AND APLICADA ,S.L.  Cami del Fou s/n, 08459 Sant Antoni de Vilamajor, correu electrònic: micologiaforestal@micofora.com, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic). Podrà utilitzar el model de formulari de desistiment que figura a continuació, encara que el seu ús no és obligatori.

 

Model de formulari de desistiment

A l’ atenció de

MICOLOGIA FORESTAL AND APLICADA ,S.L.

Cami del Fou s/n

08459 Sant Antoni de Vilamajor

micologiaforestal@micofora.com

 

Per la present li comunico que desisteixo del meu contracte de venda del següent bé:

Rebut/Demanat el:

Nom del consumidor:

Signatura del consumidor

Data

 

Per complir el termini de desistiment, n’ hi ha prou que la comunicació relativa a l’ exercici per la seva part d’ aquest dret sigui tramesa abans que venci el termini corresponent.

 

Conseqüències del desistiment:

En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per la seva part d’una modalitat de lliurament diferent a la modalitat menys costosa de lliurament ordinari que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas,  com a molt tard 14 dies naturals a partir de la data en què se’ns informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

El CLIENT suportarà els costos directes de devolució dels béns, per la qual cosa es deduirà del reemborsament el cost de recollida, excepte en el cas en què el motiu sigui de qualitat defectuosa, danys produïts en el transport/entrega o s’hagi produït algun error en l’enviament per la nostra part (aquests supòsits es tramitaran com a garantia del fabricant o devolució depenent cas i,  les despeses de transport generades mai seran a compte del CLIENT).

Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

Podrem retenir el reemborsament fins a haver rebut els béns, o fins que vostè hagi presentat una prova de la devolució dels mateixos, segons quina condició es compleixi primer.

Una vegada notificada la sol·licitud de desistiment, haurà de retornar-nos o lliurar-nos directament els béns sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, com a molt tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què ens comuniqui la seva decisió de desistiment del contracte. Es considerarà complert el termini si efectua la devolució dels béns abans que hagi conclòs aquest termini.

Els béns objecte de devolució han d’ estar en perfecte estat, no haver estat danyats, presentar deformacions, ni presentar signes de desgast, ratllades o taques. Vostè serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d’ una manipulació diferent a la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.

 

 1. PERFECCIÓ DEL CONTRACTE I MODIFICACIONS DELS SERVEIS

El present contracte es perfeccionarà amb el pagament del producte.

Micofora es reserva el dret a modificar de qualsevol forma les característiques i condicions dels seus serveis, sempre amb l’ objectiu de millorar-los i que suposi un benefici per al CLIENT.

 

 1. OBLIGACIONS DE LES PARTS

Micofora es compromet a proporcionar al CLIENT els productes i serveis que hagin estat contractats aplicant la màxima diligència en la prestació del servei, així com a tenir cura del manteniment de les instal·lacions necessàries per al funcionament de la xarxa, disposant per a això d’un equip tècnic i informàtic adequat, i a gestionar les operacions de logística,  enviament i lliurament de la compra realitzada a través del transportista.

El CLIENT es compromet a utilitzar els serveis que es posen a la seva disposició de bona fe, sense vulnerar les lleis vigents en qualsevol matèria o infringir drets de terceres persones, així com al pagament del producte seleccionat en el temps i forma fixat en les presents condicions de venda i a la seva recepció en el lloc indicat per al lliurament.

Micofora no garanteix que la disponibilitat del servei objecte d’ aquest contracte sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’ Internet, avaries en els dispositius informàtics i altres circumstàncies imprevisibles. De manera que el CLIENT accepta suportar dins d’ uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a Micofora qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual per les possibles fallades, errors i ús del servei contractat.

 

 1. COMUNICACIONS

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran preferentment a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement de Micofora qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT l’ haurà de posar en coneixement de Micofora en l’ e-mail o telèfons indicats a la nostra pàgina web.

En compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic, l’informem que els nostres enviaments comercials i informacions relatives a la nostra web i als productes en ella oferts, es realitzaran per mitjà de correu electrònic a l’adreça d’e-mail que ens faciliti, sempre amb caràcter revocable. En tot cas, té l’opció de rebutjar les nostres comunicacions comercials enviant un correu electrònic a l’adreça micologiaforestal@micofora.com indicant en l’assumpte la paraula BAIXA.

 

 1. COMPROMÍS, ACCEPTACIÓ I VALIDESA DEL CONTRACTE

El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis, incloent, si s’escau, el de lliurament, oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, per la qual cosa afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte,  i per tant, les accepta integra i expressament.

El CLIENT és plenament conscient que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “Comprar” indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del servei.

 

 1. NORMATIVA APLICABLE

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d’ acord amb les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte que no sigui solucionada de mutu acord, les Parts se sotmetran als jutjats o tribunals que resultessin competents en cada cas, sempre que l’usuari sigui consumidor (el seu domicili).

En els casos en què es prevegi que les parts puguin sotmetre’s a un fur, aquestes se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa de qualsevol altre que els pogués correspondre.

Així mateix, posem a disposició dels nostres clients el següent enllaç d’ accés a la plataforma de resolució de litigis en línia oficial de la Comissió Europea:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

 

 1. DADES PERSONALS

Veure Política de Privacitat.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 14/3/2022. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació dels preus i productes oferts. Per favor, comprovi la data d’emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina Web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.